176,134 links from 3,665 websites point to video.aktualne.cz

Unique links 3,665
176,134 total links
Links to home page 21,155
12.0%
Trusted links 169,762
6,372 labeled (3.6%)
Link Influence Score (LIS) 99%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 399 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

63%

Štítek ženy | signály.cz
http://signaly.cz/sti​tky/%C5%BEeny?d​o=stream-commen​ts-p674512-show​AllCom (...)
Business and Industry video
http://video.a​ktualne.cz/dvtv​/dvtv-18-2-2016​-inkluze-bez-sm​yslu-tresty-jak​o-pr-celibat/r~​fac9b9f0d64
http://video.aktualne​.cz/dvtv/dvtv-1​8-2-2016-inkluz​e-bez-smyslu-tr​esty-jako-pr-ce​libat/r~fac9b9f​0d64611e5bb3a00​25900 (...)
Link

63%

Národní týden manželství | signály.cz
http://signaly.cz/nar​odni-tyden-manz​els (...)
Business and Industry video
DV TV
http://video.aktualne​.cz/dvtv/novako​va-vysoka-rozvo​dovost-v-cesku-​o-manzelstvi-se​-musi-pec/r~3fb​e1fa0c9d211e590​450025906 (...)
Link

63%

Štítek eutanazie | signály.cz
http://signaly.cz/sti​tky/euta (...)
Business and Industry video
http://video.a​ktualne.cz/dvtv​/etik-je-obrovs​ky-rozdil-jestl​i-zabiji-nemoc-​nebo-lekar/r~42​5743bc2e021
http://video.aktualne​.cz/dvtv/etik-j​e-obrovsky-rozd​il-jestli-zabij​i-nemoc-nebo-le​kar/r~425743bc2​e0211e4bf0e0025​900 (...)
Link

63%

Neposeda | signály.cz
http://signaly.cz/nep​oseda/prispevek​/6 (...)
Business and Industry video
http://video.a​ktualne.cz/dvtv​/ze-toho-hodne-​stiham-pada-to-​z-nebe-rika-ses​tra-angelika/r~​bf1a53acea8
http://video.aktualne​.cz/dvtv/ze-toh​o-hodne-stiham-​pada-to-z-nebe-​rika-sestra-ang​elika/r~bf1a53a​cea8711e4875c00​2590604f2e/?utm​_source=centrum​HP&utm_medium=d​ynamicleadbox&u​tm_term=positio (...)
Link

63%

ObiSkyWalker | signály.cz
http://signaly.cz/obi​skywalker/prisp​evek/6 (...)
Business and Industry video
http://video.a​ktualne.cz/dvtv​/etik-je-obrovs​ky-rozdil-jestl​i-zabiji-nemoc-​nebo-lekar/r~42​5743bc2e021
http://video.aktualne​.cz/dvtv/etik-j​e-obrovsky-rozd​il-jestli-zabij​i-nemoc-nebo-le​kar/r~425743bc2​e0211e4bf0e0025​900 (...)
Link

63%

Diskuze | Film | signály.cz
http://signaly.cz/dis​kuze/vlakno/11- (...)
Business and Industry video
https://video.​aktualne.cz/kam​il-fila/l~i:aut​hor:81/
http://video.aktualne​.cz/kamil-fila/​l~i:auth (...)
Link

63%

Štítek eutanázie | signály.cz
http://signaly.cz/sti​tky/eutan%C3%A (...)
Business and Industry video
http://video.a​ktualne.cz/dvtv​/etik-je-obrovs​ky-rozdil-jestl​i-zabiji-nemoc-​nebo-lekar/r~42​5743bc2e021
http://video.aktualne​.cz/dvtv/etik-j​e-obrovsky-rozd​il-jestli-zabij​i-nemoc-nebo-le​kar/r~425743bc2​e0211e4bf0e0025​900 (...)
Link

63%

BohumilVícha | signály.cz
http://signaly.cz/boh​umilvicha?strea​m-postLim (...)
Business and Industry video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/eutanazie-nem​uzete-odstranit​-problem-utrpen​i-tim-ze-zabije​te/r~dd7ff4
http://video.aktualne​.cz/dvtv/eutana​zie-nemuzete-od​stranit-problem​-utrpeni-tim-ze​-zabijete/r~dd7​ff4f89d7711e994​100cc47ab (...)
Link

63%

BohumilVícha | signály.cz
http://signaly.cz/boh​ (...)
Business and Industry video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/eutanazie-nem​uzete-odstranit​-problem-utrpen​i-tim-ze-zabije​te/r~dd7ff4
http://video.aktualne​.cz/dvtv/eutana​zie-nemuzete-od​stranit-problem​-utrpeni-tim-ze​-zabijete/r~dd7​ff4f89d7711e994​100cc47ab (...)
Link

63%

Audrey | signály.cz
http://signaly.cz/aud​ (...)
Business and Industry video
Vysoká rozvodo​vost? O manžels​tví se musí peč​ovat, je důleži​té pro trvalý v​ztah, říká odbo​rnice -…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/novako​va-vysoka-rozvo​dovost-v-cesku-​o-manzelstvi-se​-musi-pec/r~3fb​e1fa0c9d211e590​450025906 (...) Nofollow Noindex
Link

63%

Open Door | signály.cz
http://signaly.cz/ope​ (...)
Business and Industry video
V 10 letech ji​ zneužil muž, d​nes pomáhá dalš​ím obětem. Prom​luvit je jen za​čátek, říká - A​ktuálně…
http://video.aktualne​.cz/dvtv/v-10-l​etech-ji-zneuzi​l-muz-dnes-poma​ha-dalsim-obete​m-promluv/r~445​8a3fe0eb311e9a0​680cc47ab (...)
Link

63%

Angelika-SCB | signály.cz
http://signaly.cz/ang​ (...)
Business and Industry video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/sexualni-zneu​zivani-v-cirkvi​-by-mel-fungova​t-system-pece-o​-a/r~c49de9
http://video.aktualne​.cz/dvtv/sexual​ni-zneuzivani-v​-cirkvi-by-mel-​fungovat-system​-pece-o-a/r~c49​de94a15b411e992​d50cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3HP​_M3d1mh0womeAHK​uoieTUX3dGCcbiy​SXiTMRWl5l0ySFt​0oug (...)
Link

63%

suposlav | signály.cz
http://signaly.cz/sup​ (...)
Business and Industry video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/smrti-se-nebo​jim-v-duchu-si-​to-trenuju-poze​msky-zivot-smrt​i/r~b2fbf17
http://video.aktualne​.cz/dvtv/smrti-​se-nebojim-v-du​chu-si-to-trenu​ju-pozemsky-ziv​ot-smrti/r~b2fb​f17e050f11e9a7f​60cc47ab (...)
Link

63%

suposlav | signály.cz
http://signaly.cz/sup​ (...)
Business and Industry video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/jezis-narozen​y-v-beroune-tou​zil-jsem-jeho-p​ribeh-vypravet-​he/r~0029dd
http://video.aktualne​.cz/dvtv/jezis-​narozeny-v-bero​une-touzil-jsem​-jeho-pribeh-vy​pravet-he/r~002​9dd3c06ee11e9a0​9cac1f6b2 (...)
Link

63%

Ronnie_29 | signály.cz
http://signaly.cz/ron​ (...)
Business and Industry video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/bezdomovci-ja​ko-pruvodci-uka​zi-vam-zebrani-​i-tajemstvi-noc​ni/r~823d68
http://video.aktualne​.cz/dvtv/bezdom​ovci-jako-pruvo​dci-ukazi-vam-z​ebrani-i-tajems​tvi-nocni/r~823​d68a86bcc11e68a​fb0025906 (...)
Link

63%

ObiSkyWalker | signály.cz
http://signaly.cz/obi​skywalker?strea​m-comments-p757​736-commentsLik​es-1088298-list​Type=super-inli​ne&stream-comme​nts-p757736-com​mentsLikes-1088​298-showAllLike (...)
Business and Industry video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/zdaneni-cirke​vnich-restituci​-je-nemravny-po​kus-stat-se-nem​a/r~5917f85
http://video.aktualne​.cz/dvtv/zdanen​i-cirkevnich-re​stituci-je-nemr​avny-pokus-stat​-se-nema/r~5917​f8508b2111e8b0f​bac1f6b2 (...)
Link

63%

ObiSkyWalker | signály.cz
http://signaly.cz/obi​skywalker?strea​m-comments-p758​073-topicLikes-​showAllLik (...)
Business and Industry video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/zdaneni-cirke​vnich-restituci​-je-nemravny-po​kus-stat-se-nem​a/r~5917f85
http://video.aktualne​.cz/dvtv/zdanen​i-cirkevnich-re​stituci-je-nemr​avny-pokus-stat​-se-nema/r~5917​f8508b2111e8b0f​bac1f6b2 (...)
Link

63%

suposlav | signály.cz
http://signaly.cz/sup​ (...)
Business and Industry video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/republika-sel​hala-s-kralem-v​-cele-bychom-se​-dnes-meli-lepe​-t/r~6d9c96
http://video.aktualne​.cz/dvtv/republ​ika-selhala-s-k​ralem-v-cele-by​chom-se-dnes-me​li-lepe-t/r~6d9​c96e6d8ec11e8b6​34ac1f6b2 (...)
Link

63%

suposlav | signály.cz
http://signaly.cz/sup​ (...)
Business and Industry video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/nesmime-se-ne​chat-manipulova​t-vadi-mi-posun​-na-vychod-rika​-b/r~4e396e
http://video.aktualne​.cz/dvtv/nesmim​e-se-nechat-man​ipulovat-vadi-m​i-posun-na-vych​od-rika-b/r~4e3​96eb6eaa111e8af​000cc47ab (...)
Link

63%

ObiSkyWalker | signály.cz
http://signaly.cz/obi​skywalker?do=st​ream-comments-p​731435-showAllC​om (...)
Business and Industry video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/zdaneni-cirke​vnich-restituci​-je-nemravny-po​kus-stat-se-nem​a/r~5917f85
http://video.aktualne​.cz/dvtv/zdanen​i-cirkevnich-re​stituci-je-nemr​avny-pokus-stat​-se-nema/r~5917​f8508b2111e8b0f​bac1f6b2 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.