224,770 links from 1,854 websites point to sport.aktualne.cz

Unique links 1,854
224,770 total links
Links to home page 32,578
14.5%
Trusted links 220,972
3,798 labeled (1.7%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 160 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

83%

Rozpačitý start. Vítková si přišla jak na špatném filmu, Puskarčíková plakala: Jsem hrobař | Gabriel
http://gabrielasoukal​ova.com/rozpaci​ty-start-vitkov​a-si-prisla-jak​-na-spatnem-fil​mu-puskarcikova​-plakala-jsem-h​ (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/roz​pacity-start-vi​tkova-si-prisla​-jak-na-spatnem​-filmu-puska/r~​da48313eb53e11e​6a16a0025900f (...) Nofollow
Link

83%

Rozjíždí se bitva o glóbus. Dahlmeierová je dominantní, Koukalové ale může pomoci nezájem | Gabriela
http://gabrielasoukal​ova.com/rozjizd​i-se-bitva-o-gl​obus-dahlmeiero​va-je-dominantn​i-koukalove-ale​-muze-pomoci-ne​ (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/roz​jizdi-se-bitva-​o-globus-dahlme​ierova-je-domin​antni-koukal/r~​24b12700d28411e​6be7d00259060 (...) Nofollow
Link

83%

Po strašlivé nehodě ji děsí i srnky. Zvařičová ale bojuje dál, peníze od lidí jí pomáhají zpět | Gab
http://gabrielasoukal​ova.com/po-stra​slive-nehode-ji​-desi-i-srnky-z​varicova-ale-bo​juje-dal-penize​-od-lidi-ji-pom​ahaji (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/po-​straslive-nehod​e-ji-desi-i-srn​ky-zvaricova-al​e-bojuje-dal/r~​7bede158bd1611e​6addf0025900f (...) Nofollow
Link

83%

Poběží české biatlonistky opět jako švédský vítr? Na sobotní sprint se těší i Moravec | Gabriela Kou
http://gabrielasoukal​ova.com/pobezi-​ceske-biatlonis​tky-opet-jako-s​vedsky-vitr-na-​sobotni-sprint-​se-tesi-i-mor (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/pob​ezi-ceske-biatl​onistky-opet-ja​ko-svedsky-vitr​-na-sobotni/r~2​25674d8b8a311e6​b63500259060 (...) Nofollow
Link

83%

Živě: Biatlonistky jedou sprint, Koukalová obhajuje v této disciplíně celkové vítězství | Gabriela K
http://gabrielasoukal​ova.com/zive-bi​atlonistky-jedo​u-sprint-koukal​ova-obhajuje-v-​teto-discipline​-celkove-vitez (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/ziv​e-biatlonistky-​jedou-sprint-ko​ukalova-obhajuj​e-v-teto-dis/r~​e8b37c9eb0cd11e​6b63500259060 (...) Nofollow
Link

83%

Nechceme ji zničit, říká šéf o Davidové. Supertalent půjde vzhůru opatrně, jako Koukalová | Gabriela
http://gabrielasoukal​ova.com/nechcem​e-ji-znicit-rik​a-sef-o-davidov​e-supertalent-p​ujde-vzhuru-opa​trne-jako-kouka (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/nec​hceme-ji-znicit​-rika-sef-o-dav​idove-supertale​nt-pujde-vzh/r~​638acd8eec4f11e​6bc0e00259060 (...) Nofollow
Link

83%

Asi stárnu, směje se Davidová a odmítá roli největšího talentu. Nejsem nová Koukalová | Gabriela Kou
http://gabrielasoukal​ova.com/asi-sta​rnu-smeje-se-da​vidova-a-odmita​-roli-nejvetsih​o-talentu-nejse​m-nova-kouka (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/asi​-starnu-smeje-s​e-davidova-a-od​mita-roli-nejve​tsiho-talent/r~​179c2c8e783011e​7b56e00259060 (...) Nofollow
Link

83%

Živě: Stíhací závod žen, Koukalová vyrazí na trať dvacet sekund za Dorinovou Habertovou | Gabriela K
http://gabrielasoukal​ova.com/zive-st​ihaci-zavod-zen​-koukalova-vyra​zi-na-trat-dvac​et-sekund-za-do​rinovou-habert (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/ziv​e-den-po-sprint​u-je-na-program​u-nejdrive-stih​aci-zavod-bi/r~​d70055a6b0cf11e​6b02600259060 (...) Nofollow
Link

83%

Končí období svaté čtveřice? Český biatlon táhnou noví lídři. A do akce jde hvězda budoucnosti | Gab
http://gabrielasoukal​ova.com/konci-o​bdobi-svate-ctv​erice-cesky-bia​tlon-tahnou-nov​i-lidri-a-do-ak​ce-jde-hvezda-b​udouc (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/kon​ci-obdobi-svate​-ctverice-cesky​-biatlon-tahnou​-novi-lidri/r~e​00aacd2c04c11e6​995d0025900f (...) Nofollow
Link

83%

Koukalová po bronzu ze sprintu: Příprava se ještě projeví, tohle je jen první vlaštovka | Gabriela K
http://gabrielasoukal​ova.com/koukalo​va-po-bronzu-ze​-sprintu-pripra​va-se-jeste-pro​jevi-tohle-je-j​en-prvni-vlast (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/kou​kalova-po-bronz​u-ze-sprintu-pr​iprava-se-jeste​-projevi-toh/r~​e67727e8b98b11e​68f3200259060 (...) Nofollow
Link

83%

Koukalová byla i se třemi chybami nejlepší Češkou, na první desítku to ale nestačilo | Gabriela Kouk
http://gabrielasoukal​ova.com/koukalo​va-byla-i-se-tr​emi-chybami-nej​lepsi-ceskou-na​-prvni-desitku-​to-ale-nesta (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/bia​tlon-sp-nove-me​sto-na-morave-s​print-zeny/r~c2​c5936cc3ad11e6b​5200025900 (...) Nofollow
Link

83%

Nervozita je definitivně pryč, Koukalová vyhrála první pohárový závod pod novým jménem | Gabriela Ko
http://gabrielasoukal​ova.com/nervozi​ta-je-definitiv​ne-pryc-koukalo​va-vyhrala-prvn​i-poharovy-zavo​d-pod-novym-jm (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/bia​tlon-ostersund-​stihacka-koukal​ova/r~ac6a7ed2b​a1d11e68f820025​906 (...) Nofollow
Link

83%

Koukalová už věřila v medaili ve štafetě, ale finiš přinesl velké zklamání | Gabriela Koukalová - Bi
http://gabrielasoukal​ova.com/koukalo​va-uz-verila-v-​medaili-ve-staf​ete-ale-finis-p​rinesl-velke-zk​l (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/kou​kalova-stafeta/​r~efb07f4ef5311​1e6bc0e00259060 (...) Nofollow
Link

83%

Zpověď Koukalové po triumfu: V létě jsem byla na dně, sotva jsem vstávala z postele | Gabriela Kouka
http://gabrielasoukal​ova.com/zpoved-​koukalove-po-tr​iumfu-v-lete-js​em-byla-na-dne-​sotva-jsem-vsta​vala-z-po (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/zpo​ved-koukalove-p​o-triumfu-v-let​e-jsem-byla-na-​dne-sotva-js/r~​12b5b48abab011e​6bcb60025900f (...) Nofollow
Link

83%

Živě: Biatlonistky na MS běží vytrvalostní závod, přidá Koukalová další medaili? | Gabriela Koukalov
http://gabrielasoukal​ova.com/zive-bi​atlonistky-na-m​s-bezi-vytrvalo​stni-zavod-prid​a-koukalova-dal​si-me (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/ziv​e-vytrvalostni-​zavod-zen-na-bi​atlonovem-ms-v-​rakouskem-ho/r~​a2a89a6ae73a11e​6bb1100259060 (...) Nofollow
Link

83%

Koukalová je jako v lázních, Vítková zahání noční můru, biatlonisty zase nabíjí oblíbená Pokljuka |
http://gabrielasoukal​ova.com/koukalo​va-je-jako-v-la​znich-vitkova-z​ahani-nocni-mur​u-biatlonisty-z​ase-nabiji-obli​bena-pok (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/bia​tlon-otvirak/r~​60783e9abd6c11e​6af5f0025900f (...) Nofollow
Link

83%

Makáme! To je know-how českého kouzelníka s voskem. Koukalová po něm zatím lyže nehází | Gabriela Ko
http://gabrielasoukal​ova.com/makame-​to-je-know-how-​ceskeho-kouzeln​ika-s-voskem-ko​ukalova-po-nem-​zatim-lyze-ne (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/mak​ame-to-je-know-​how-noveho-cesk​eho-kouzelnika-​s-voskem-kou/r~​9c7bbe6cc2b211e​68bc80025900f (...) Nofollow
Link

83%

Tak chutná zlato. Koukalová se postarala o třešničku na biatlonovém dortu | Gabriela Koukalová - Bia
http://gabrielasoukal​ova.com/tak-chu​tna-zlato-kouka​lova-se-postara​la-o-tresnicku-​na-biatlonovem-​ (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/sp-​hromadny-start-​zeny-nove-mesto​-na-morave-koul​aova/r~17c13244​c53011e6b520002​5900 (...) Nofollow
Link

83%

Hlásím další průlom do desítky! Tak se Koukalová probila ve stíhačce kupředu | Gabriela Koukalová -
http://gabrielasoukal​ova.com/hlasim-​dalsi-prulom-do​-desitky-tak-se​-koukalova-prob​ila-ve-stihacce​-ku (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/fot​o-nove-mesto-na​-morave-biatlon​/r~24fbcd1ac48c​11e6b5200025900​ (...) Nofollow
Link

83%

Zase v sexy plavkách? Koukalové soupeřka Kuzminová vzpomínala, jak běžkovala v Norsku | Gabriela Kou
http://gabrielasoukal​ova.com/zase-v-​sexy-plavkach-k​oukalove-souper​ka-kuzminova-vz​pominala-jak-be​zkovala-v-no (...)
[no anchor text, image link]
http://sport.aktualne​.cz/biatlon/zas​e-v-sexy-plavka​ch-koukalove-so​uperka-kuzminov​a-vzpominala/r~​b8108adeaf2611e​7aacd0025900f (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.