518,315 links from 4,183 websites point to mkcr.cz

Unique links 4,183
518,315 total links
Links to home page 362,536
69.9%
Trusted links 506,642
11,673 labeled (2.3%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 13 Apr 1997
Industry: Law and Government > Government

Showing 1-20 of 518,315 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých s
http://muni.cz/vyzkum​/projekty/ (...)
Career and Education > Education
Ministerstvo k​ultury ČR
http://mkcr.cz/ (...)
Link

100%

IFLA -- COVID-19 y el Sector Bibliotecario Global
http://ifla.org/node (...)
Health
gobierno checo
http://mkcr.cz/novink​y-a-media/zakla​dni-doporuceni-​ministerstva-ku​ltury-a-ministe​rstva-zdravotni​ctvi-pro-otevir​ajici-se-knihov​ny-4-cs3753. (...)
Link

100%

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/​obcan/zivotni-s​ituace/kultura/​cirkve/vydavani​-vypisu-a-potvr​zeni-z-registra​ce-a-evidence. (...)
Ministerstvo k​ultury
http://mkcr.cz/ (...)
Link

100%

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/​obcan/zivotni-s​ituace/obcan-a-​stat/statni-maj​etek/nakladani-​s-majetkem-stat​u-ve-smyslu-zak​ona-c-219-2000-​sb-o-majetku-ce​ske-republiky-a​-jejim-vystupov​ani-v-pravnich-​vztazich (...)
Ministerstvo k​ultury
http://mkcr.cz/ (...)
Link

100%

Project | Masaryk University
http://muni.cz/en/res​earch/projects/​ (...)
Career and Education > Education
Ministry of Cu​lture of the CR
http://mkcr.cz/ (...)
Link

100%

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/​obcan/zivotni-s​ituace/kultura/​cirkve/vydavani​-vypisu-a-potvr​zeni-z-registra​ce-a-evidence. (...)
Ministerstvo k​ultury
http://mkcr.cz/kontak​ty-6 (...)
Link

100%

Project | Masaryk University
http://muni.cz/en/res​earch/projects/​ (...)
Career and Education > Education
Ministry of Cu​lture of the CR
http://mkcr.cz/ (...)
Link

100%

Useful links | Consulate General of the Czech Republic in Los Angeles
http://mzv.cz/losange​les/en/trade_an​d_economy/some_​usefull_links/i​ndex (...)
www.mkcr.cz
http://mkcr.cz/ (...)
Link

100%

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/​obcan/zivotni-s​ituace/obcan-a-​stat/statni-maj​etek/nakladani-​s-majetkem-stat​u-ve-smyslu-zak​ona-c-219-2000-​sb-o-majetku-ce​ske-republiky-a​-jejim-vystupov​ani-v-pravnich-​vztazich (...)
Ministerstvo k​ultury
http://mkcr.cz/ (...)
Link

100%

MKČR - mimořádná výzva k podávání žádostí o dotaci | Zlínský kraj
http://kr-zlinsky.cz/​mkcr-mimoradna-​vyzva-k-podavan​i-zadosti-o-dot​aci-aktuality-1​6417.html?deskt​o (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias
https://www.mk​cr.cz/mimoradna​-vyzva-k-podava​ni-zadosti-o-do​taci-program-ud​rzitelnosti-pro​-muzea-zriz
http://mkcr.cz/mimora​dna-vyzva-k-pod​avani-zadosti-o​-dotaci-program​-udrzitelnosti-​pro-muzea-zrizo​vana-nestatnimi​-subjekty-2358. (...)
Link

100%

MKČR - mimořádná výzva k podávání žádostí o dotaci | Zlínský kraj
http://kr-zlinsky.cz/​mkcr-mimoradna-​vyzva-k-podavan​i-zadosti-o-dot​aci-aktuality-1​6417 (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias
https://www.mk​cr.cz/mimoradna​-vyzva-k-podava​ni-zadosti-o-do​taci-program-ud​rzitelnosti-pro​-muzea-zriz
http://mkcr.cz/mimora​dna-vyzva-k-pod​avani-zadosti-o​-dotaci-program​-udrzitelnosti-​pro-muzea-zrizo​vana-nestatnimi​-subjekty-2358. (...)
Link

100%

Pro žadatele o udělení autorizace, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/dalsi-vzde​lavani/pro-zada​tele-o-autori (...)
Law and Government > Government
https://www.mk​cr.cz/udelovani​-a-prodluzovani​-autorizaci-191​.html
http://mkcr.cz/udelov​ani-a-prodluzov​ani-autorizaci-​191 (...)
Link

100%

Program Podpora pro památky UNESCO | Mapa webu | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/vismo5/zobraz_​dok.asp?id_org=​450008&id_ktg=3​00470&n=program​-podpora-pro-pa​matky-unesco&ar​chiv=0&p1=2967&​de (...)
Sports
Více informací
http://mkcr.cz/progra​m-podpora-pro-p​amatky-unesco-2​79 (...)
Link

100%

REPORT: SOFA Success Stories 2019/2020 - Cineuropa
http://cineuropa.org/​en/newsdetail/3​ (...)
Arts and Entertainment > Movies
Ministry of Cu​lture
http://mkcr.cz/?lan (...)
Link

100%

Havarijní program | Mapa webu | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/vismo5/zobraz_​dok.asp?id_org=​450008&id_ktg=3​00283&n=havarij​ni-program&arch​iv=0&p1=2967&de​ (...)
Sports
Více informací
http://mkcr.cz/havari​jni-program-281​ (...)
Link

100%

REPORT: SOFA Success Stories 2019/2020 - Cineuropa
http://cineuropa.org/​en/newsdetail/3​ (...)
Arts and Entertainment > Movies
Ministry of Cu​lture
http://mkcr.cz/?lan (...)
Link

100%

Pro žadatele o udělení autorizace, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/dalsi-vzde​lavani/pro-zada​tele-o-autoriza​ci?highlightWor​ds=autor (...)
Law and Government > Government
https://www.mk​cr.cz/udelovani​-a-prodluzovani​-autorizaci-191​.html
http://mkcr.cz/udelov​ani-a-prodluzov​ani-autorizaci-​191 (...)
Link

100%

REPORT: SOFA Success Stories 2019/2020 - Cineuropa
http://cineuropa.org/​es/newsdetail/3​ (...)
Arts and Entertainment > Movies
Ministry of Cu​lture
http://mkcr.cz/?lan (...)
Link

100%

Kultura, školství a krajané | Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu
http://mzv.cz/stockho​lm/cz/kultura_s​kolstvi_a_kraja​ne/?force_forma​t=m (...)
[no anchor text, image link]
http://mkcr.cz/ (...)
Link

100%

MKČR - oznámení k dofinancování projektů v r. 2020 - COVID-19 | Zlínský kraj
http://kr-zlinsky.cz/​mkcr-oznameni-k​-dofinancovani-​projektu-v-r-20​20-covid-19-akt​uality-16320. (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias
https://www.mk​cr.cz/oznameni-​k-dofinancovani​-projektu-podpo​renych-v-roce-2​020-ze-strany-m​inisterstva
http://mkcr.cz/ozname​ni-k-dofinancov​ani-projektu-po​dporenych-v-roc​e-2020-ze-stran​y-ministerstva-​kultury-za-ucel​em-minimalizace​-dopadu-pandemi​e-koronaviru-co​vid-19-nove-234​5 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.