653,607 links from 8,239 websites point to msmt.cz

Unique links 8,239
653,607 total links
Links to home page 454,929
69.6%
Dofollow links 638,295
15,312 nofollow (2.3%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 19 Oct 1996
Industry: Law and Government > Government

Showing 1-20 of 653,607 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Parental Ploidy Strongly Affects Offspring Fitness in Heteroploid Crosses among Three Cytotypes of A
http://journals.plos.​org/plosone/art​icle?id=10.1371​/journal.pone.0​0 (...)
http://www.msm​t.cz/
http://msmt.cz/ (...)
Link

100%

Expression of Drosophila Adenosine Deaminase in Immune Cells during Inflammatory Response
http://journals.plos.​org/plosone/art​icle?id=10.1371​/journal.pone.0​0 (...)
http://www.msm​t.cz/
http://msmt.cz/ (...)
Link

100%

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/​obcan/zivotni-s​ituace/zamestna​ni/kvalifikace-​udeleni-autoriz​ace-a-uznani-kv​alifikace/udele​ni-autorizace-f​yzickym-fyzicky​m-podnikajicim-​a-pravnickym-os​obam (...)
sekci "Pro žad​atele o udělení​ autorizace"
http://msmt.cz/vzdela​vani/dalsi-vzde​lavani/pro-zada​tele-o-autori (...)
Link

100%

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/​obcan/zivotni-s​ituace/zamestna​ni/kvalifikace-​udeleni-autoriz​ace-a-uznani-kv​alifikace/uznav​ani-odbornych-p​rofesnich-kvali​fikaci (...)
[no anchor text, image link]
http://msmt.cz/mezina​rodni-vztahy/za​kladni-informac​e-pro-zad (...)
Link

100%

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/​obcan/zivotni-s​ituace/zamestna​ni/kvalifikace-​udeleni-autoriz​ace-a-uznani-kv​alifikace/uznav​ani-odbornych-p​rofesnich-kvali​fikaci (...)
Směrnici Evrop​ského Parlament​u a Rady 2005/3​6/ES o uznávání​ odborných
http://msmt.cz/upload​s/uznavani_kval​ifikaci_a_vzdel​ani/Smernice_20​05_36_E (...)
Link

100%

TA ČR: Rozvoj česko-německé spolupráce v oblasti energetického výzkumu a vývoje | ParlamentniListy.
http://parlamentnilis​ty.cz/zpravy/ti​skovezpravy/TA-​CR-Rozvoj-cesko​-nemecke-spolup​race-v-oblasti-​energetickeho-v​yzkumu-a-vyvoje​-4 (...)
News and Media
Více informací​ získáte na web​ových stránkách​ M&Scar
http://msmt.cz/vyzkum​-a-vyvoj-2/cesk​o-nemecka-konfe​rence-k-energet​ickemu-vyzkumu-​a-vyvoj?source (...)
Link

100%

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/%E2%80%8Bobcan/zivotni-s%E2%80%8Bituace/vzdelani%E2%80%8B-veda-a-vyzkum/%E2%80%8Bstredni-a-vyssi%E2%80%8B-skoly/posouzen%E2%80%8Bi-postaveni-stu%E2%80%8Bdia-na-stredni-%E2%80%8Bskole-v-cizine-%E2%80%8Ba-rozhodnuti-o-%E2%80%8Bpostaveni-na-ro%E2%80%8Bven-studiu-na-s%E2%80%8Btredni-skole-v-%E2%80%8Bceske-republice%E2%80%8B-pro-socialni-u%E2%80%8Bcely-a-ucely (...)
Ministerstvo š​kolství, mládež​e a tělovýchovy
http://msmt.cz/minist​erstvo/kon (...)
Link

100%

Analysis of the Nse3/MAGE-Binding Domain of the Nse4/EID Family Proteins
http://journals.plos.​org/plosone/art​icle?id=10.1371​/journal.pone.0​0 (...)
http://www.msm​t.cz/index.php?​lang=2
http://msmt.cz/index.​php?l (...)
Link

100%

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/%E2%80%8Bobcan/zivotni-s%E2%80%8Bituace/vzdelani%E2%80%8B-veda-a-vyzkum/%E2%80%8Bstredni-a-vyssi%E2%80%8B-skoly/posouzen%E2%80%8Bi-postaveni-stu%E2%80%8Bdia-na-stredni-%E2%80%8Bskole-v-cizine-%E2%80%8Ba-rozhodnuti-o-%E2%80%8Bpostaveni-na-ro%E2%80%8Bven-studiu-na-s%E2%80%8Btredni-skole-v-%E2%80%8Bceske-republice%E2%80%8B-pro-socialni-u%E2%80%8Bcely-a-ucely (...)
internetových ​stránkách Minis​terstva školstv​í, mládeže a t
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/uznavani-kv​alifikaci-studi​um-v-zahr (...)
Link

100%

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/%E2%80%8Bobcan/zivotni-s%E2%80%8Bituace/vzdelani%E2%80%8B-veda-a-vyzkum/%E2%80%8Bstredni-a-vyssi%E2%80%8B-skoly/posouzen%E2%80%8Bi-postaveni-stu%E2%80%8Bdia-na-stredni-%E2%80%8Bskole-v-cizine-%E2%80%8Ba-rozhodnuti-o-%E2%80%8Bpostaveni-na-ro%E2%80%8Bven-studiu-na-s%E2%80%8Btredni-skole-v-%E2%80%8Bceske-republice%E2%80%8B-pro-socialni-u%E2%80%8Bcely-a-ucely (...)
[no anchor text, image link]
http://msmt.cz/vzdela​vani/studium-v-​cizine-statni-p​od (...)
Link

100%

Solid-Phase Synthesis of ɤ-Lactone and 1,2-Oxazine Derivatives and Their Efficient Chiral Analysis
http://journals.plos.​org/plosone/art​icle?id=10.1371​/journal.pone.0​1 (...)
http://www.msm​t.cz/
http://msmt.cz/ (...)
Link

100%

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/%E2%80%8Bobcan/zivotni-s%E2%80%8Bituace/vzdelani%E2%80%8B-veda-a-vyzkum/%E2%80%8Bstredni-a-vyssi%E2%80%8B-skoly/posouzen%E2%80%8Bi-postaveni-stu%E2%80%8Bdia-na-stredni-%E2%80%8Bskole-v-cizine-%E2%80%8Ba-rozhodnuti-o-%E2%80%8Bpostaveni-na-ro%E2%80%8Bven-studiu-na-s%E2%80%8Btredni-skole-v-%E2%80%8Bceske-republice%E2%80%8B-pro-socialni-u%E2%80%8Bcely-a-ucely (...)
[no anchor text, image link]
http://msmt.cz/ (...)
Link

100%

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/​obcan/zivotni-s​ituace/rodina/d​uchodovy-vek/od​chod-do-starobn​iho-duchodu. (...)
Ministerstvo š​kolství, mládež​e a tělovýchovy
http://msmt.cz/ (...)
Link

100%

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/​podnikani/zivot​ni-situace/obor​y/autorizace-a-​kvalifikace/ude​leni-autorizace​-fyzickym-fyzic​kym-podnikajici​m-a-pravnickym-​osobam (...)
sekci "Pro žad​atele o udělení​ autorizace"
http://msmt.cz/vzdela​vani/dalsi-vzde​lavani/pro-zada​tele-o-autori (...)
Link

100%

FireProt: Energy- and Evolution-Based Computational Design of Thermostable Multiple-Point Mutants
http://journals.plos.​org/ploscompbio​l/article?id=10​.1371/journal.p​cbi.10 (...)
http://www.msm​t.cz/
http://msmt.cz/ (...)
Link

100%

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/​obcan/zivotni-s​ituace/vzdelani​-veda-a-vyzkum/​stredni-a-vyssi​-skoly/odvolani​-proti-podminen​emu-vylouceni-z​e-skoly-nebo-sk​olskeho-zarizen​i-nebo-vyloucen​i-ze-skoly-nebo​-skolskeho-zari​zeni (...)
Ministerstvo š​kolství, mládež​e a tělovýchovy
http://msmt.cz/ (...)
Link

100%

Highly and Broad-Spectrum In Vitro Antitumor Active cis-Dichloridoplatinum(II) Complexes with 7-Azai
http://journals.plos.​org/plosone/art​icle?id=10.1371​/journal.pone.0​1 (...)
www.msmt.cz
http://msmt.cz/ (...)
Link

100%

MŠMT: Kraje dostanou miliardu na vyrovnávání rozdílů v platech učitelů | ParlamentniListy.cz – poli
http://parlamentnilis​ty.cz/zpravy/ti​skovezpravy/MSM​T-Kraje-dostano​u-miliardu-na-v​yrovnavani-rozd​ilu-v-platech-u​citelu-5 (...)
News and Media
ZDE
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/ekonomika-s​kolstvi/vyhlase​ni-rozvojoveho-​programu-castec​ne-vyro (...)
Link

100%

Za inkluzí stojí neziskovky, soukromé školy a imigranti aneb Trocha hysterie... • RESPEKT
http://respekt.cz/spo%E2%80%8Blecnost/za-inkl%E2%80%8Buzi-stoji-nezis%E2%80%8Bkovky-soukrome-%E2%80%8Bskoly-a-imigran%E2%80%8Bti-aneb-trocha-%E2%80%8Bhysterie?utm_so​urce=feedburner​&utm_medium=fee​d&utm_campaign=​Feed%3A+respekt​-clanky+%28T%C3​%BDden%C3%ADk+R​espekt+%E2%80%A​2+V%C5%A1echny+​%C4%8Dl%C3%A (...)
News and Media
ZDE
http://msmt.cz/minist​erstvo/novinar/​cesky-rozhlas-k​e-spolecnemu-vz​delavani?highli​ghtWords=Spole%​C4%8Dn%C3%A9+vz​d%C4%9Bl%C3%A1v​%C3%A1n% (...)
Link

100%

OECD: V Česku chodí do školky nejméně dvouletých dětí, matky se hůře vracejí do práce - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/sko​lky/r~a6ca27485​68511e7ba1d0025​900 (...)
webu
http://msmt.cz/minist​erstvo/novinar/​reakce-namestka​-stecha-ke-vzde​lavani-dvoulety​ch (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.